Andøya Space Educations og dermed også ESERO Norways pedagogiske plattform vil være et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å virkeliggjøre visjonen «World Class Space Education and Experiences».

Læringssyn

Kursdeltakere skal få en trygg og positiv læringsopplevelse som gir økt kunnskap og motivasjon til å bruke verdensrommet i undervisningen, samt lære mer om verdensrommet.

 • tilstrebe å bygge på kursdeltakernes erfaringer og forkunnskaper
 • å lære noe grundig og med god forståelse forutsetter aktiv deltakelse
 • læring skjer i møtet mellom kursdeltakernes læringsstrategier og faglærerens undervisningsstrategier
 • refleksjon over egen læring er avgjørende for faglig forståelse og mestring
 • innsikt i egne læringsprosesser og bruk av læringsstrategier, bidrar det til økt faglig forståelse og mestring
 • fokus på dybdelæring der det utvikles en helhetlig forståelse av faget og sammen-hengen mellom fagene

Pedagogisk tilnærming og praksis

Utforskende læring ved bruk av varierte arbeidsmetoder med klare læringsmål og refleksjon.

 • undervisning som anvender varierte læringskilder og metoder som stimulerer til engasjement og nysgjerrighet
 • fokus på praktiske læringssituasjoner, og i samspill-/dialog med andre
 • refleksjon individuelt og i gruppe 
 • tydelig kommunikasjon av læringsmål og læringsutbytte

Læringsmiljø

Et godt og positivt læringsmiljø er viktig for å fremme gode læringsprosesser, og dette har betydning for den enkelte kursdeltakers mulighet til å øke sine faglige prestasjoner.

Læringsmiljøet i våre kurs og aktiviteter skal kjennetegnes av:

 • tillit, inkludering og aktiv deltagelse
 • samhandling og refleksjon, og hjelp til å forstå sammenhenger
 • arbeidsmåter hvor det blir gitt muligheten til å utforske og planlegge eget arbeid
 • utfordringer og mestring, og det skal være trygt å gjøre feil

Faglærere og veiledere

Faglærere og veiledere (interne og eksterne) er svært viktige for kursdeltakernes læring og mestring, og kjennetegnes av å være kunnskapsrike, faglig-pedagogisk dyktige og kreative.

Vi forventer at de:

 • er faglig kompetente, og tar ansvar for å være faglig og fagdidaktisk oppdatert
 • har en utforskende tilnærming til egen praksis
 • møter kursdeltakerne med tillit og respekt
 • utfordrer, motiverer og oppmuntrer til læring
 • legger til rette for aktiv medvirkning, refleksjon og utforskende arbeidsmåter
 • gir vurdering mht læringsmålet, og i form av støttende tilbakemeldinger underveis
 • kan inneha flere roller, som leder, veileder, tilrettelegger m.fl
 • har viljen, og evnen til å videreutvikle sine pedagogiske- og didaktiske ferdigheter

Syn på kursdeltakerne

Våre kurs og aktiviteter har kursdeltakere fra mange land og kulturer.

Vi forventer at de:

 • har gjort nødvendige forberedelser og holder avtaler 
 • har god oppførsel og respekt for andre
 • er aktive- og tar ansvar for egne læringsprosesser
 • tar aktiv del i arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø
 • gir tilbakemelding- og evalueringer

Fokus på fornying av kurs og pedagogisk praksis

Education skal på en systematisk måte ha fokus på fornyelse av innholdet i kursene og pedagogisk praksis. Et viktig hensyn er at kursene skal fungere over tid og ikke være statiske.

Dette betyr:

 • systematisk gjennomgang av tilbakemeldinger og kursevalueringer
 • vi tilpasser oss til et fags utvikling og dets kjerneelementer
 • vi skal kontinuerlig vurdere muligheter for utvikling- og videreutvikling av teknologi, aktiviteter og ressurser
 • vi skal kontinuerlig utvikle oss for å finne gode løsninger mellom «åpne- og lukkede undervisningssituasjoner»
 • vi sammen skal støtte hverandre i arbeidet med å videreutvikle den enkeltes pedagogiske- og didaktiske kompetanse
 • vi skal ha en utforskende tilnærming til egen praksis